طرح ها

استفاده از تست های مناسب با پاسخ تشریحی کامل و قابل فهم دغدغه تعداد زیادی از دانشجویان هست و از آنجایی که دسترسی به تست های تالیفی در مقطع ارشد بسیار دشوار می باشد و همچنین انتخاب سوالات از منابع و سال های مختلف یا حتی سطح بندی های اصولی، امکان شخصی سازی سوالات و پرسش از مولفین دغدغه بزرگی برای دانشجویان است طرح های مختلفی را طراحی کردیم تا هر فرد متناسب با نیاز خود با هزینه معقول به برترین تست های تالیفی و پاسخ های کنکور های سال ۹۲ به بعد دسترسی داشته باشد

برای مشاهده قیمت و جزئیات هر یک از طرح ها فقط کافیست بر روی طرح مورد نظر کلیک کنید

کنکوری
آناتومی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: ۵

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲۵۰ روز

قیمت طرح: ۱۳۰,۰۰۰ هزار تومان

کنکوری
انگل شناسی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: ۱

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۱۵۰ روز

قیمت طرح: ۱۱۰,۰۰۰ هزار تومان

کنکوری
بافت شناسی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲۵۰ روز

قیمت طرح: ۷۵,۰۰۰ هزار تومان

کنکوری
بیوفیزیک

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲۵۰ روز

قیمت طرح: ۷۵,۰۰۰ هزار تومان

کنکوری
چنین شناسی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲۵۰ روز

قیمت طرح: ۷۵,۰۰۰ هزار تومان

تالیفی
ژنتیک

نوع طرح: تالیفی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲۵۰ روز

قیمت طرح: ۱۵۰,۰۰۰ هزار تومان

رایگان
ژنتیک

نوع طرح: کنکوری – تالیفی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۱ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۰

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: ۱

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۲

انقضاء طرح: ۲ روز

قیمت طرح: رایگان

کنکوری
ژنتیک

نوع طرح: کنکوری

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲۵۰ روز

قیمت طرح: ۱۶۰,۰۰۰ هزار تومان

تالیفی
سلولی و مولکولی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲۵۰ روز

قیمت طرح: ۱۳۰,۰۰۰ هزار تومان

کنکوری
سلولی و مولکولی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: ۵

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۱۸۰ روز

قیمت طرح: ۱۵۰,۰۰۰ هزار تومان

کنکوری
شیمی عمومی و آلی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲۵۰ روز

قیمت طرح: ۱۳۰,۰۰۰ هزار تومان

کنکوری
مجموعه ویروس ، ایمنی و قارچ وزارت علوم

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲۵۰ روز

قیمت طرح: ۷۵,۰۰۰ هزار تومان

رایگان
مجموعه ویروس ، ایمنی و قارچ وزارت علوم

نوع طرح: کنکوری

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲ روز

قیمت طرح: رایگان

کنکوری
میکروبیولوژی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲۵۰ روز

قیمت طرح: ۱۱۰,۰۰۰ هزار تومان

رایگان
میکروبیولوژی

نوع طرح: کنکوری – تالیفی

امکان دسترسی به ویدیو ها: بله

امکان شرکت در آزمون: بله

امکان برگذاری آزمون: بله

توانایی چاپ سوال: بله

دسترسی به آزمون ساز هوشمند: بله

تعداد مجاز چاپ سوال: ۵۰۰ سوال

تعداد مجاز ساخت آزمون آنلاین در گروه: ۵ آزمون

تعداد مجاز ساخت مجموعه سوال : ۲۰ مجموعه

تعداد دوستان مجاز: ۵

تعداد فرا آزمون ها: 5

حداکثر تعداد اعضاء گروه: ۴

انقضاء طرح: ۲ روز

قیمت طرح: رایگان

اسکرول به بالا